Instalacja wtyczek Redmine w systemie Linux

Nasze wtyczki są łatwe w instalacji i nie zmieniają danych w bazie Redmine, ale zalecamy wykonanie pełnej kopii zapasowej przed instalacją. Zazwyczaj wystarczy skopiować niezarchiwizowaną wtyczkę do folderu redmine/plugins/. Niektóre wtyczki mogą jednak wymagać specyficznych Ruby gems lub/i tabel bazy danych.

Poniżej znajdziesz wspólne kroki dla każdej instalacji wtyczki (wszystkie polecenia powinny być wykonywane z głównego katalogu aplikacji Redmine, np. /var/www/redmine; folder ten zawiera plik config.ru).

Przejdź do głównego folderu Redmine

cd /var/www/redmine

Skopiuj i odarchiwizuj plugin

cp [plugin_name]-4_0_0-pro.zip plugins/
cd plugins
unzip [plugin_name]-4_0_0-pro.zip

Zainstaluj wymagane gems

cd /var/www/redmine
bundle install --without development test --no-deployment

Zmigruj tabele wtyczki

bundle exec rake redmine:plugins NAME=[plugin_name] RAILS_ENV=production

Zrestartuj aplikację Redmine

Dla Phusion Passenger wystarczy dotknąć pliku restart.txt

touch tmp/restart.txt
Was this article helpful? Yes  No
144 from 161 found this helpful